Уређење

Организациона структура

org_str

Унутрашња организација Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу уређена је Законом о јавном тужилаштву, Правилником о управи у јавним тужилаштвима и Правилником о унутрашњој организацији и стематизацији радних места.
Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и запослени у овом тужилаштву.
Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу је хијерархијски уређен државни орган у коме су сви подређени јавном тужиоцу.
Основни јавни тужилац руководи радом Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу, представља га пред другим органима, институцијама и грађанима.
Поред послова који су законом стављени у искључиву надлежност основног јавног тужиоца, основни јавни тужилац организује рад јавног тужилаштва, врши надзор над радом заменика јавног тужиоца и осталих запослених у тужилаштву у циљу благовремене реализације плана и радних послова и задатака, учествује у изради анализа, информација, извештаја, обавештава јавност о стању криминалитета и другим појавама које запази у раду.
У Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу, јавнотужилачку функцију, осим јавног тужиоца, обавља и осам заменика јавног тужиоца.