Транспарентност рада – односи са медијима

Државно веће тужилаца је дана 26.јануара 2015.године усвојило Комуникациону стратегију тужилаштава као стратешки документ донет са циљем јачања транспарентности рада, повећања поверења грађана у рад тужилаштва кроз континуирано информисање, консултовање и промовисање рада, изградњу партнерског односа између тужилаштва и медија, као и других институција, државних органа, организација и грађана, већу заштиту учесника у поступку и поштовање претпоставке невиности. У складу са овим документом, Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу је усвојило дана 15.05.2015.године Комуникациони протокол којим су детаљније одређени конкретни циљеви, активности и рокови прилагођени специфичности рада и поступања овог тужилаштва а све са циљем јачања интерне, спољне и планирања кризне комуникације, како би тужилаштво у потпуности одговорило захтевима за презентовање тачних, правовремених информација и својим радом утицало на већу промоцију рада. Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу је одредило Вишег тужилачког сарадника који је у сталној комуникацији са представницима медија.

Особа овлашћена за спровођење протокола и комуникацију са медијима:
Виши тужилачки помоћник Владанка Пантић
контакт: 012/531-015
мејл: ojtpozarevac@gmail.com