Дужности према грађанима

Правилником о управи у јавним тужилаштвима прописане су дужности јавног тужилаштва према грађанима. (чланови 61-69)

Јавна тужилаштва су дужна да организују свој рад тако да грађани могу на ефикасан начин остварити своја права и законом заштићене интересе из надлежности јавног тужилаштва.

Јавна тужилаштва су дужна да од грађана примају поднеске или на записник узимају кривичне пријаве, предлоге и друге изјаве ради предузимања радњи за које су овлашћени.

Такође су дужна да од грађана примају молбе, притужбе, предлоге и друге поднеске којима се подносиоци обраћају јавном тужилаштву ради заштите и ефикасног остваривања својих права.

Пријем грађана и давање обавештења у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу врши јавни тужилац и први заменик јавног тужиоца.

Сваки заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу врши пријем странака везано за конкретан предмет