МАТИЧАР ИЗ БРЕЖАНА ОСУЂЕН ЗБОГ ФАЛСИФИКОВАЊА СЛУЖБЕНЕ ИСПРАВЕ И ЗЛОУПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА

Дејан Динић из Брежана, матичар у одељењу за општу управу Градске управе града Пожаревца, је у току 2016. године у својству службеног лица у матичне књиге рођених, књигу држављана Р. Србије и електронску базу података која се води у Министарству државне управе и локалне самоуправе уносио неистините податке за више лица, тако што их је незаконито уписивао под именом и презименом, датумом и местом рођења који су му та лица казивала а без икаквих доказа да су подаци које уноси тачни, при чему је био свестан да у службену књигу као службено лице уноси неистините податке, а потом је, искоришћавајући свој службени положај, тако уписаним лицима издавао Изводе из матичне књиге рођених и Уверења о држављанству Р. Србије и омогућио им да промене свој идентитет заобилазећи законом прописану процедуру тако што ће код надлежних државних органа извадити личну карту и путну исправу Р. Србије под другим именом и са лажним личним подацима. Пошто су добила ново име и презиме, та лица остају „невидљива“ и недоступна државним органима Р. Србије и других држава, чиме им се практично бришу евентуалне раније осуде и други за њих неповољни подаци у виду чега им је Динић Дејан прибавио корист.

Динић Дејан је притворен 29.03.2017. године по кривичној пријави ПУ Пожаревац, након чега је Основно јавно тужилаштво спровело доказне радње и дана 25.05.2017. године поднело против њега оптужни предлог са предлогом за продужење притвора.

На претресу дана 08.06.2017. године правноснажно је осуђен због извршења два кривична дела Фалсификовање службене исправе из чл. 357 ст. 1 КЗ-а и два кривична дела Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 1 КЗ-а на јединствену казну затвора у трајању од 2 године и 8 месеци и меру безбедности Забрана вршења позива делатности и дужности у трајању од 5 година.

ПОДНЕТО 5 ПРЕДЛОГА ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ХИТНИХ МЕРА

     Од 01.06.2017. године од када је почео да се примењује Закон о спречавању насиља у породици ОЈТ Пожаревац је Основном суду у Пожаревцу поднело 5 предлога за продужење хитних мера у складу са горе наведеним законом.

Према тројици учиниоца су предложене хитне мере удаљења из стана и привремена забрана учиниоца да контактира са жртвом насиља у породици, док су према двојици учиниоца предложене мере привремене забране да контактира са жртвама насиља у породици.

Основни суд у Пожаревцу је на основу наших предлога донео решења о продужењу предложених хитних мера према свој петорици учиниоца у трајању од 30 дана.

ОЈТ ПОЖАРЕВАЦ ФОРМИРАЛО ГРУПУ ЗА КОРДИНАЦИЈУ И САРАДЊУ

     ОЈТ Пожаревац је дана 02.06.2017. године заједно са припадницима ПУ Пожаревац и Центрима за социјални рад у Пожаревцу, Малом Црнићу, Жабарима и Кучеву формирало Групу за кординацију и сарадњу.

Задатак новоформиране Групе је да у складу са Законом о спречавању насиља у породици који се примењује од 01.06.2017. године разматра сваки случај насиља у породици који није окончан правноснажном судском одлуком, случајеве када треба да се пружи заштита и подршка жртвама насиља у породици и жртвама кривичних дела из горе наведеног Закона, да израђују индивидуалан план заштите и подршке жртви и предлаже надлежном јавном тужилаштву мере за окончање судских поступака.

Руководилац групе за кординацију је заменик јавног тужиоца ОЈТ Пожаревац Драгана Костић.