Притужба на рад

Правилником о управи у јавним тужилаштвима је прописано да свако ко има оправдан интерес и обратио се јавном тужилаштву за поступање у стварима за које је надлежно јавно тужилаштво, има право на подношење представке или притужбе на рад јавног тужилаштва и да о одлуци по представци и притужби буде обавештен. (чл. 72 и 73 Правилника). Јавни тужилац је дужан да обавести подносиоца представке или притужбе о предузетим мерама у року од 30 дана од дана пријема притужбе односно представке.

Представка или притужба на рад заменика јавног тужиоца или запосленог, подноси се јавном тужиоцу а на рад јавног тужиоца непосредно Вишем јавном тужиоцу.

Министарство правде, врши надзор над применом  Правилника о управи у јавним тужилаштвима.