Овлаћшења јавног тужиоца

Основно право и основна дужност јавног тужиоца је гоњење учинилаца кривичних дела.

За кривична дела за која се гони по службеној дужности јавни тужилац је надлежан да:

1) руководи предистражним поступком,
2) одлучује о непредузимању или одлагању кривичног гоњења,
3) спроводи истрагу,
4) закључи споразум о признању кривичног дела и споразум о сведочењу,
5) подиже и заступа оптужбу пред надлежним судом,
6) одустане од оптужбе,
7) изјављује жалбу против неправоснажних судских одлука и да подноси ванредне правне лекове против правноснажних судских одлука,
8) предузима друге радње када је то одређено овим законом.

Чл. 43 ЗКП-а